AZ, Bakı 2024-04-21 12:23:52
(012) 464 86 55 office@agsturkaz.az
Ə. Rəcəbli 27A Comərd İş mərkəzi

Əlavə Məhsullar

- KALİUM XLORİD
- KALSİUM XLORİD (TEXNİKİ, QIDA, KİMYƏVİ PROSESLƏRİ ÜÇÜN)
- QAZMA VƏ SAHƏ ÜÇÜN KİMYƏVİ MƏHSULLAR
- NEFT VƏ NEFT SƏNAYESİ ÜÇÜN MƏHSULLAR
- YANACAQ ÜÇÜN AŞQARLAR
- TEKSTİL SƏNAYESİ ÜÇÜN MƏHSULLAR
- BETON ÜÇÜN AŞQARLAR
- İSTİLİK İZOLYASİYA MATERİALLARININ  İSTEHSALI ÜÇÜN FENOL-
  FORMALDEHİD QATRANLAR
- FANER İSTEHSALI ÜÇÜN FENOL-FORMALDEHİD QATRAN
- KARBAMİD FORMALDEHİD QATRANLAR
- FORMALİN TEXNİKİ, SULFAMİC TURŞUSU, LIGNOSULFONATLAR, TURŞULAR
- MİKROKALSİT, KAOLİN,  MİNERAL TOZU, KVARSTOZU, QUMU, MƏRMƏR
- SİLİKA, KREMNEZOL, ALYMOZOL
- MAYE ŞÜŞƏ (LİTİUM VƏ KALİUM)
- LİTİUM VƏ KALİUM BETON MAYALANMA
- BOYA İSTEHSALI ÜÇÜN XAMMAL, PİQMENTLƏR, BOYALAR
- AKRİL DİSPERSİYALAR